Τα 36 στρατηγήματα της τέχνης του πολέμου (18) – Τον προσκαλώ στον πάνω όροφο και αφαιρώ τη σκάλα

Τα36στρατηγήματατηςτέχνηςτουπολέμου(18)–Τονπροσκαλώστονπάνωόροφοκαιαφαιρώτησκάλα

Τα 36 στρατηγήματα της τέχνης του πολέμου (17) – Απολαμβάνω τις πυρκαγιές πέρα από τον ποταμό

Τα36στρατηγήματατηςτέχνηςτουπολέμου(17)–Απολαμβάνωτιςπυρκαγιέςπέρααπότονποταμό

Τα 36 στρατηγήματα της τέχνης του πολέμου (16) – Βγάζω τα καυσόξυλα κάτω από την κατσαρόλα

Τα36στρατηγήματατηςτέχνηςτουπολέμου(16)–Βγάζωτακαυσόξυλακάτωαπότηνκατσαρόλα

Τα 36 στρατηγήματα της τέχνης του πολέμου (15) – Σκοτώνω κάποιον με μαχαίρι αλλουνού

Τα36στρατηγήματατηςτέχνηςτουπολέμου(15)–Σκοτώνωκάποιονμεμαχαίριαλλουνού

Τα 36 στρατηγήματα της τέχνης του πολέμου (14) – Αποκτώ ψυχή μέσω πτώματος

Τα36στρατηγήματατηςτέχνηςτουπολέμου(14)–Αποκτώψυχήμέσωπτώματος

Τα 36 στρατηγήματα της τέχνης του πολέμου (13) – Στρατήγημα Αλυσίδας

Τα36στρατηγήματατηςτέχνηςτουπολέμου(13)–ΣτρατήγημαΑλυσίδας

Τα 36 στρατηγήματα της τέχνης του πολέμου (12) – Ξεγελώ τον εχθρό αλλάζοντας κρυφά τον σχηματισμό του στρατού

Τα36στρατηγήματατηςτέχνηςτουπολέμου(12)–Ξεγελώτονεχθρόαλλάζονταςκρυφάτονσχηματισμότουστρατού

Τα 36 στρατηγήματα της τέχνης του πολέμου (11) – Περνάω κρυφά μέσω του δρόμου Τσεντσάνγκ

Τα36στρατηγήματατηςτέχνηςτουπολέμου(11)–ΠερνάωκρυφάμέσωτουδρόμουΤσεντσάνγκ

Τα 36 στρατηγήματα της τέχνης του πολέμου (10) – Φιλικός στους μακρινούς, εχθρικός με τους γείτονες

Τα36στρατηγήματατηςτέχνηςτουπολέμου(10)–Φιλικόςστουςμακρινούς,εχθρικόςμετουςγείτονες

Τα 36 στρατηγήματα της τέχνης του πολέμου (9) – Πετώντας ένα τούβλο, προσκαλώ τον νεφρίτη

Τα36στρατηγήματατηςτέχνηςτουπολέμου(9)–Πετώνταςένατούβλο,προσκαλώτοννεφρίτη

Τα 36 στρατηγήματα της τέχνης του πολέμου (8) – Επωφελούμαι από την ευκαιρία να κλέψω μία κατσίκα

Τα36στρατηγήματατηςτέχνηςτουπολέμου(8)–Επωφελούμαιαπότηνευκαιρίανακλέψωμίακατσίκα

Τα 36 στρατηγήματα της τέχνης του πολέμου (7) – Πολιορκώντας το Γουέι, διασώζω το Τζάο

Τα36στρατηγήματατηςτέχνηςτουπολέμου(7)–ΠολιορκώνταςτοΓουέι,διασώζωτοΤζάο

Τα 36 στρατηγήματα της τέχνης του πολέμου (6) – Θυσιάζεται η δαμασκηνιά για να επιβιώσει η ροδακινιά

Τα36στρατηγήματατηςτέχνηςτουπολέμου(6)–Θυσιάζεταιηδαμασκηνιάγιαναεπιβιώσειηροδακινιά

Τα 36 στρατηγήματα της τέχνης του πολέμου (5) – Σεξουαλική αποπλάνηση

Τα36στρατηγήματατηςτέχνηςτουπολέμου(5)–Σεξουαλικήαποπλάνηση

Τα 36 στρατηγήματα της τέχνης του πολέμου (4) – Παρασέρνω τις τίγρεις να φύγουν από το βουνό τους

Τα36στρατηγήματατηςτέχνηςτουπολέμου(4)–Παρασέρνωτιςτίγρειςναφύγουναπότοβουνότους

Τα 36 στρατηγήματα της τέχνης του πολέμου (3) – Καταλαμβάνω το κράτος Γκουό περνώντας μέσα από ένα άλλο κράτος

Τα36στρατηγήματατηςτέχνηςτουπολέμου(3)–ΚαταλαμβάνωτοκράτοςΓκουόπερνώνταςμέσααπόέναάλλοκράτος

Τα 36 στρατηγήματα της τέχνης του πολέμου (2) – Ανακατεύω τα χόρτα προκαλώντας το φίδι

Τα36στρατηγήματατηςτέχνηςτουπολέμου(2)–Ανακατεύωταχόρταπροκαλώνταςτοφίδι

Τα 36 στρατηγήματα της τέχνης του πολέμου (1) – Περνάω από τη θάλασσα χωρίς να το ξέρει ο ουρανός

Τα36στρατηγήματατηςτέχνηςτουπολέμου(1)–Περνάωαπότηθάλασσαχωρίςνατοξέρειοουρανός

HomePrev...6789101112...NextEndTotal 13 pages