Οι κινεζικές παροιμίες(18)---καθώς το αλογάκι της Παναγίας κυνηγά το τζιτζίκι, ο φλώρος είναι πίσω του

Οικινεζικέςπαροιμίες(18)---καθώςτοαλογάκιτηςΠαναγίαςκυνηγάτοτζιτζίκι,οφλώροςείναιπίσωτου

HomePrev...12131415Total 15 pages