Οι κινεζικές παροιμίες (50)—όταν η φωλιά καταστρέφεται, κανένα αυγό δεν παραμένει άθικτο

Οικινεζικέςπαροιμίες(50)—ότανηφωλιάκαταστρέφεται,κανένααυγόδενπαραμένειάθικτο

Οι κινεζικές παροιμίες (49)—το πονηρό κουνέλι έχει τρία καταφύγια

Οικινεζικέςπαροιμίες(49)—τοπονηρόκουνέλιέχειτρίακαταφύγια

Οι κινεζικές παροιμίες(48)—δεν είναι αργά να μπαλώσει την μάνδρα αφότου έχασε τα πρόβατα

Οικινεζικέςπαροιμίες(48)—δενείναιαργάναμπαλώσειτηνμάνδρααφότουέχασεταπρόβατα

Οι κινεζικές παροιμίες (47)— η εξάσκηση φέρνει την τελειότητα

Οικινεζικέςπαροιμίες(47)—ηεξάσκησηφέρνειτηντελειότητα

Οι κινεζικές παροιμίες (46) — του ρίχνουν οι γυναίκες φρούτα στην άμαξα μέχρι να γεμίσει

Οικινεζικέςπαροιμίες(46)—τουρίχνουνοιγυναίκεςφρούταστηνάμαξαμέχριναγεμίσει

蛇年(shé nián), το Έτος του Φιδιού από τις 10 Φεβρουαρίου 2013

蛇年(shénián),τοΈτοςτουΦιδιούαπότις10Φεβρουαρίου2013

Οι κινεζικές παροιμίες (45)-- επισκιάζει το φεγγάρι και ντροπιάζει το λουλούδι

Οικινεζικέςπαροιμίες(45)--επισκιάζειτοφεγγάρικαιντροπιάζειτολουλούδι

Οι κινεζικές παροιμίες(44)—βουλιάζει το ψάρι και πέφτει η αγριόχηνα

Οικινεζικέςπαροιμίες(44)—βουλιάζειτοψάρικαιπέφτειηαγριόχηνα

Οι κινεζικές παροιμίες(43)—με δύο ροδάκινα σκοτώνει τρία παλληκάρια

Οικινεζικέςπαροιμίες(43)—μεδύοροδάκινασκοτώνειτρίαπαλληκάρια

Πολιτιστικό φαινόμενο «diǎo sī»

Πολιτιστικόφαινόμενο«diǎosī»

Πολιτιστικά στοιχεία: Η Όπερα Κουν Τσου

Πολιτιστικάστοιχεία:ΗΌπεραΚουνΤσου

Οι κινεζικές παροιμίες(21)—σαν πουλί τρομαγμένο από τον ήχο της χορδής του τόξου

Οικινεζικέςπαροιμίες(21)—σανπουλίτρομαγμένοαπότονήχοτηςχορδήςτουτόξου

Οι κινεζικές παροιμίες(20)--- τα τεχνάσματα του γαϊδάρου εξαντλήθηκαν

Οικινεζικέςπαροιμίες(20)---τατεχνάσματατουγαϊδάρουεξαντλήθηκαν

Πολιτιστικά στοιχεία: κινέζικα ξυλάκια

Πολιτιστικάστοιχεία:κινέζικαξυλάκια

Πολιτιστικά στοιχεία: Κινεζικό Κουνγκ Φου

Πολιτιστικάστοιχεία:ΚινεζικόΚουνγκΦου

Οι κινεζικές παροιμίες(19)---σαν βάτραχος σε πηγάδι

Οικινεζικέςπαροιμίες(19)---σανβάτραχοςσεπηγάδι

Πολιτισμικά Στοιχεία: Hàn zì,οι κινεζικοί χαρακτήρες

ΠολιτισμικάΣτοιχεία:Hànzì,οικινεζικοίχαρακτήρες

Πολιτιστικά Στοιχεία: Lián huā, κινεζικός λωτός

ΠολιτιστικάΣτοιχεία:Liánhuā,κινεζικόςλωτός

HomePrev...1112131415NextEndTotal 15 pages